Posts Tagged ‘Kanuni Zakonodavac’

Reforma zakona, uprave i školstva

Dok je u Evropi Sulejman bio poznat kao Veliki Turčin ili Sulejman Veličanstveni zahvaljujući svojim vojnim uspesima, među muslimanima je dobio naziv Kanuni što na turskom znači Zakonodavac, zahvaljujući velikoj reformi zakona.

U Osmanskom carstvu na snazi je bilo šerijatsko pravo, sveto muslimansko pravo koje se smatralo savršenim jer je došlo od samog Boga, pa samim tim i nepromenljivim. Međutim, postojali su i tzv. kanuni, to jest, zakoni koje je izdavao sam sultan iz oblasti krivičnog prava, zemljoposedništva i oporezivanja i Sulejman je upravo nad tim zakonima izvršio veliku reformu između 1540. i 1541. Sakupio je sve zakone koje su izdali sultani pre njega, sredio ih, uklonio duplikate, dvosmislenosti i preterivanja vodeći računa da ni jedan ne bude u suprotnosti sa osnovnim islamskim zakonima i izdao zbirku novih zakona pod nazivom Osmanski zakonik (tur. kanun‐i Osmani) koji je bio na snazi više od 300 godina.

Sulejman je smanjio poreze na mnoge proizvode, unapredio je i poboljšao Kanun raja (tur. Kanune Raya), tj. zakone koji su regulisali prava i obaveze raje — društvenog sloja proizvođača, kako muslimana tako i nemuslimana, koji su bili obavezni da plaćaju namete i dažbine na osnovu kojih se država izdržavala. U oblasti krivičnog prava, smanjio je broj onih prestupa koji su se kažnjavali smrću ili sakaćenjem, i odredio je niz drugih kazni za manje prekršaje i prestupe.

U oblasti obrazovanja, Sulejman je takođe uneo mnoge novine. Povećao je broj osnovnih škola (mektebe) na 14 u kojima su muslimanski dečaci učili da pišu i čitaju kao i osnovne principe Islama, kao i medresa, religioznih škola u kojima su se sticala viša znanja iz oblasti gramatike, metafizike, filozofije, astronomije i astrologije i kojih je bilo ukupno osam u Sulejmanovo vreme.

Sulejman je takođe na nagovor svog doktora, Jevrejina Mojsija Hamona, izdao dekret kojim zabranjuje da se Jevreji optužuju za žrtvovanje hrišćanske dece.

eXTReMe Tracker